POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych użytkowników, korzystających ze ślubnego serwisu internetowego, znajdującego się pod adresem pannamloda.com

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej także RODO)

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest STUDIO-PRESS DAGMARA PAWŁOWSKA z siedzibą w Warszawie (02-640), przy ulicy J.P.Woronicza 31 lok. 45, wpisana do rejestru CEIDG w Warszawie pod numerem 341435, z nr NIP: 521-221-15-72 REGON: 011775741.


Jakie dane są przetwarzane?

Przetwarzamy dane, które podajecie lub pozostawiacie w ramach korzystania z usług serwisu oraz aplikacji pannamloda.com, przede wszystkim to dane niezbędne do udostępnienia dostępu do prenumeraty mobilnej np. adres e-mail, które Nam podajesz np. w trakcie zamawiania prenumeraty czy dostępu do aktualności w aplikacji mobilnej, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po Usłudze czyli m.in. te, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies.


Prawo dostępu. Użytkownik posiada możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie. Jest to istotne ponieważ nie mając niektórych danych nie możemy świadczyć Usług na Twoją rzecz – przykładem może być niezbędność adresu e-mail dla świadczenia usługi prenumeraty i dostępu do treści aplikacji mobilnej, w celu zapewnienia kontaktu pomiędzy użytkownikiem oraz usługodawcą oraz w celu realizacji usług przez usługodawcę.


Jakie posiadasz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych? Każdemu Użytkownikowi przysługują prawa przyznane przez RODO. Prawami tymi są:
1. Prawo dostępu do danych osobowych, które oznacza, że możesz zwrócić się do Serwisu o potwierdzenie czy Serwis przetwarza Twoje dane. Ponadto, zgodne z prawem dostępu masz prawo do uzyskania kopii Twoich danych, które przetwarza Studio-Press Dagmara Pawłowska

2. Prawo do sprostowania danych osobowych, które oznacza, że możesz poprawiać i
zmieniać dane osobowe, które stały się nieaktualne lub są nieprawidłowe.

3. Prawo do bycia zapomnianym, które oznacza, że możesz wnosić, aby Studio-Press Dagmara Pawłowska usunął Twoje dane osobowe. Prawo to można wykonać w szczególności w sytuacji, gdy cofniesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a Serwis nie ma innej podstawy do przetwarzania danych albo dane osobowe, które zostały przez Ciebie przekazane staną się Serwisowi zbędne. Pomimo Twojego żądania bycia zapomnianym, w niektórych przypadkach Studio-Press Dagmara Pawłowska nie usunie Twoich danych osobowych. Taka sytuacja może mieć miejsce, w szczególności w przypadku obrony przed roszczeniami.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania, które oznacza że masz prawo żądać, aby Studio-Press Dagmara Pawłowska zminimalizował wykorzystanie Twoich danych. W takim przypadku uniemożliwimy Ci dostęp do Serwisu na czas potrzebny na rozpoznanie Twojego żądania.

5. Prawo do przenoszenia danych, które oznacza, że masz prawo otrzymać dane osobowe, które nam dostarczyłeś. Studio-Press Dagmara Pawłowska na Twoje żądanie dostarczy Ci kopię danych w formacie elektronicznym lub prześle do wybranego przez Ciebie podmiotu.

6. Prawo sprzeciwu, w tym odnośnie profilowania, które oznacza, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z sugerowaniem Ci pewnych rozwiązań lub produktów. Wniesienie sprzeciwu będzie oznaczało, że zaprzestaniemy wykorzystania Twoich danych w tym celu. Jeżeli wypiszesz się z wiadomości przychodzącej od Serwisu, uznamy że wniosłeś sprzeciw i zaprzestaniemy przesyłać Ci takich wiadomości. Prawa te możesz wykonać kontaktując się pod adresem redakcja@pannamloda.com


Jak długo będą przechowywane dane osobowe?

Studio-Press Dagmara Pawłowska będzie przechowywać dane osobowe przez cały okres obowiązywania umowy. Po zakończeniu umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych.


W jaki sposób serwis zabezpiecza dane osobowe?

Wdrożyliśmy środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Tymi środkami są m.in. kontrola dostępu do danych osobowych, kontrola przetwarzania danych osobowych, odpowiednie zabezpieczenie baz danych osobowych. Dostęp do danych osobowych mają tylko upoważnieni pracownicy Studio-Press Dagmara Pawłowska, którzy mają obowiązek zachowania danych osobowych w tajemnicy.


Mechanizm cookies. Serwis używa plików cookies (tzw. ciasteczek). Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Serwisu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój "okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać stronę Serwisu do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze stron Serwisu. Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów Użytkowników wirusy. Niemniej jednak, Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Serwisu będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.


Cookies innych podmiotów. Usługodawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z serwisu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące użytkowników. W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza polityka prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.


Dostęp do danych osób trzecich. Do danych osobowych zbieranych przez usługodawcę mają bezpośredni dostęp jedynie właściciele serwisu, upoważnieni pracownicy lub współpracownicy usługodawcy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
Wyłączenie odpowiedzialności. Niniejsza polityka prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług innych podmiotów niż Usługodawcy, do których przekierowują odsyłacze (linki) zamieszczane zamieszczone na stronach serwisu. Usługodawca nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których usługodawca przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej polityce prywatności. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem usługodawcy.


Kontakt. Wszelkie dodatkowe pytania związane z polityką prywatności prosimy kierować na adres mailowy usługodawcy – redakcja@pannamloda.com

Najmodniejsze suknie ślubne

Magazyn PANNA MŁODA 2023

Warszawa, ul. J.P.Woronicza 31 lok. 45
Woronicza Qbik Loft

POLITYKA PRYWATNOŚCI

REGULAMIN SERWISU I SKLEPU INTERNETOWEGO

Kontakt