REGULAMIN SERWISU

Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych przez Studio-Press Dagmara Pawłowska. w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną:

Usługodawca
STUDIO-PRESS DAGMARA PAWŁOWSKA z siedzibą w Warszawie (02-640) przy ul. J.P.Woronicza 31 lok. 45

Kontakt:
tel.: +48 (22) 652 27 27
fax.: + 48 (22) 654 57 57
e-mail: redakcja@pannamloda.com

 

Redakcja pannamloda.com:

Dagmara Pawłowska - redaktor prowadząca serwis pannamloda.com
ul. J.P.Woronicza 31 lok. 45
02-640 Warszawa


Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania.


Wydawca w rozumieniu przepisów prawa prasowego:

Studio-Press Dagmara Pawłowska – zwany dalej WYDAWNICTWO


JAKIE USŁUGI ŚWIADCZY WYDAWNICTWO NA SWOICH STRONACH

Usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.) oraz dostęp do informacji na zasadzie ustawy prawo prasowe, lub ustawy o radiofonii i telewizji, zapewniający Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce udostępnianych na indywidualne żądanie użytkownika w taki sposób aby użytkownik miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem stron serwisu.


WYMAGANIA TECHNICZNE

Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
•             sprzęt elektroniczny,
•             połączenie z siecią Internet,
•             przeglądarkę internetową,
•             inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Usług.


TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1.       Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Warszawa (02-640) ul. J.P.Woronicza 31 lok. 45 lub elektronicznie na adres: redakcja@pannamloda.com

2.       Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3.       Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.


OCHRONA PRYWATNOŚCI

1.       Wydawnictwo gwarantuje Użytkownikom serwisu prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.

2.       Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach:

a. po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej Usługi,

b. w postaci zagregowanej, charakteryzującej populację Użytkowników Serwisu, aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce prywatności, link 
https://pannamloda.com/polityka-prywatnosci

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1.       Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas określony.

2.       Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się:

a. w przypadku usług o charakterze czasowym, z chwilą opuszczenia stron;

b. w przypadku usług, co do których ustanowiono odrębne regulaminy, umowa rozwiązuje się na zasadach określonych w w/w regulaminach.

3.       Do usług świadczonych drogą elektroniczną, co do których nie ustanowiono odrębnych regulaminów (brak zawarcia umowy) nie ma zastosowania ustawa o prawach konsumenta.


NOTA PRAWNA

1.       W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.       Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach serwisu informacji w ramach usług Informacyjnych, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników. Wydawnictwo dostarcza informacje na warunkach ustawy prawo prasowe i/lub ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

3.       Serwis zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.

4.       Korzystanie z treści udostępnianych na stronach serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.

5.       Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47 poz. 211 z późn. zm.).

6.       Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części serwisu w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawnictwa poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1. DEFINICJE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, warunki zawierania Umowy o Świadczenie Usług i Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

Cena - określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto uwzględniającego podatki należne Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży;

Klient - osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin.

Konsument - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę o Świadczenie Usług lub Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto Klienta/Konto - przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Sklepu;

Login - adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta przez Klienta;

Umowa o Świadczenie Usług - niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Sklep - platforma sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu: https://prenumerata.bauer.pl

Sprzedawca – Studio-Press Dagmara Pawłowska z siedzibą w Warszawie przy ul. J.P.Woronicza 31 lok.45, 02-640 Warszawa, zarejestrowana w CEIDG nr 341435, REGON 011775741, NIP: 521-221-15-72.

Towar – prenumerata czasopism wydawanych przez Sprzedawcę oraz pojedynczych i archiwalnych numerów czasopism.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny z kosztami wysyłki listem ekonomicznym na terenie Polski;

Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, określone w Regulaminie – Wymagania techniczne korzystania ze Sklepu. Aby utworzyć Konto i dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail;

Zamówienie - formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający Towary jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.
 

§ 2. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Korzystanie ze Sklepu jest bezpłatne, jednakże wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych, to jest:
Minimalne wymagania sprzętowe:
procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach,
Pamięć operacyjna: 512MB,
Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit
Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca,
Mysz lub inny manipulator + klawiatura,
Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s.

Minimalne wymagania oprogramowania:
System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows Mobile,

Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5,

Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript,

Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.

Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupu w Sklepie oraz utworzenia Konta Klienta.


§ 3. KONTAKT ZE SKLEPEM

Kontakt ze Sklepem jest możliwy w dni robocze, w godzinach od 10.00 do 15.00, pod numerem telefonu: 22 652 27 27 oraz w godzinach od 10.00 do 15.00 poprzez adres email: redakcja@pannamloda.com

Opłata dla Konsumenta za połączenie telefoniczne pod wskazanym numerem jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Konsument.


§ 4. LICENCJA

Wyłączne prawa do treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.

§ 5. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG
(Przeglądanie stron Sklepu, konto w Sklepie)

Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu m.in. następujące bezpłatne usługi:
umożliwienie Klientom utworzenia Konta Klienta (Usługa Konta);
umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu.
W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania Sprzedawcy) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta.
Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług wymaga akceptacji Regulaminu. W przypadku korzystania przez Klienta ze Sklepu bez utworzenia Konta i bez dokonywania zakupu Towarów, powinien on przestrzegać postanowień Regulaminu w zakresie w jakim faktycznie korzysta z usług świadczonych przez Sprzedawcę.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy o Świadczenie Usług następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
Umowa o Świadczenie Usług jest zawierana w ramach Sklepu w języku polskim, na czas nieoznaczony. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług, Klient zobowiązany jest w szczególności do:
podawania w Zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta Klienta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;

niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;
korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu;
terminowej zapłaty ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w przypadku Umowy Sprzedaży.
Klient zobowiązany jest również do:
niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;
niepodejmowania czynności informatycznych lub jakichkolwiek innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów.

§ 6. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie poprzez skorzystanie z funkcjonalności Konta lub poprzez złożenie stosownego oświadczenia wobec Sprzedawcy.
Jeżeli w chwili zgłoszenia przez Klienta żądania rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług w zakresie Usługi założenia i prowadzenia Konta istnieją Zamówienia, które nie zostały zrealizowane – rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług, ze względu na konieczność prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży, możliwe jest niezwłocznie po realizacji Zamówienia lub po jego anulowaniu przez Klienta.

Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usługi Konta z Klientem za 14 - dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów rozumianych jako (katalog zamknięty) istotne naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu, którym jest naruszenie § 5 ust. 8 i 9 Regulaminu lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę umotywowane obiektywnymi względami. Sprzedawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta Klienta.

§ 7. REKLAMACJE USŁUG
Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę w każdym czasie. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację świadczonych przez niego usług na piśmie lub poprzez kontakt z BOK w formie telefonicznej lub wiadomości e-mail. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Klienta zgłaszającego reklamację.
Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 21 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 8. ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
Informacje podane w ramach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów.
Zamówienia na Towary można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu
Zawarcie Umowy Sprzedaży na Towar w modelu jednorazowym nie wymaga posiadania przez Klienta Konta. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób; kolejno czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia Umowy Sprzedaży:
Sprzedawca prezentuje w Sklepie, dostępne Towary zgodnie ze swoją ofertą. Klient po zapoznaniu się z prezentowaną ofertą dokonuje wyboru Towaru i poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem „Zamów Magazyn” przechodzi do formularza w którym określa ilość zamawianego towaru, adres dostawy (dostawa tylko na terenie Polski) oraz rodzaj dostawy. Po dokonaniu tych określeń poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem „Dalej” przechodzi do Koszyka, w którym znajduje się podsumowanie i pokazany jest całkowity koszt wybranych Towarów;
Klient, który dokonuje zakupu podaje dane kupującego i dane do wysyłki, niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży;
do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Zamów Magazyn” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Koszyka lub Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy, w tym ma on możliwość dodawania/usuwania Towarów, zmiany adresu do doręczeń itp.;
Klient składa Sprzedawcy Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem „Zamów Magazyn”; tym samym wybiera sposób zapłaty Ceny. Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę (ofertę) zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu;
po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail zatytułowaną „Zamówienie numer ...” zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia, która potwierdza otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie uruchomienia funkcjonalności sklepu oznaczonej komunikatem „ZAPŁAĆ”.

Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy o prawach konsumenta. Klient w ramach swojego Konta ma również dostęp do historii złożonych przez siebie Zamówień

Klient może anulować lub zmienić złożone Zamówienie kontaktując się z Redakcją telefonicznie: 22 652 27 27 lub w drodze wiadomości e-mail: redakcja@pannamloda.com Uprawnienie Konsumenta do anulacji Zamówienia lub wprowadzenia zmian w Zamówieniu nie narusza jego praw w zakresie możliwości odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w § 12 Regulaminu. Po anulowaniu lub zmianie Zamówienia Klient otrzyma na podany przy rejestracji adres e-mail potwierdzenie anulowania / zmiany Zamówienia.

Przyjęcie prawidłowego zamówienie do realizacji następuje po rejestracji płatności na koncie bankowym Sprzedawcy.

§ 9. CENY

Ceny podane przy Towarach dostępnych na stronie Sklepu są cenami wyrażonymi w złotych polskich. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w ofercie swoich Towarów, w zakresie częstotliwości wydawania, okresów prenumeraty, dodawania i wycofywania Towarów z oferty oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży, jak też aktualizowania Cen Towarów zamieszczonych na stronie Sklepu. Ceny Towarów w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.
Ceny podane na stronach Sklepu zawierają w przypadku wydania papierowego koszt przesyłki (dostarczenia Towaru do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej – przesyłka ekonomiczna). Dostawa realizowana będzie tylko na terytorium Polski.


§ 10. ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI I ZWROTU PŁATNOŚCI
Płatności można dokonać za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanego w danym momencie przez Sprzedawcę i prezentowanego na stronie Sklepu, za pomocą karty płatniczej lub przelewu elektronicznego.
Dane Klienta w ramach procedury płatności są automatycznie przekazywane do operatora PayPro S.A. (Przelewy24) lub PayU S.A.
Klient po zatwierdzeniu formularza transakcji w Sklepie, wybiera formę płatności, za pośrednictwem operatora płatności PayPro S.A. , PayU S.A. lub przelew tradycyjny na konto Sprzedawcy.
Nie jest możliwe łączenie różnych metod płatności wymienionych w ust. 1 przy opłaceniu jednego Zamówienia. W przypadku kiedy Klient nie chce korzystać z płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayPro S.A lub PayU S.A. może dokonać zapłaty za zamówiony Towar przelewem, na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: 86 1540 1287 2001 6870 1659 0002
Zwrot należności (na przykład z tytułu anulowania złożonego Zamówienia lub odstąpienia od umowy) nastąpi na rachunek bankowy podany przez Klienta Sprzedawcy w wiadomości e-mail wysłanej pod adresem: redakcja@pannamloda.com

§ 11. DOSTAWA TOWARU
Wysyłka prawidłowo zamówionych Towarów odbywa się po przyjęciu zamówienia do realizacji, Dostawa zamówionego Towaru realizowana jest tylko za pośrednictwem Poczty Polskiej listem ekonomicznym, pod wskazany w zamówieniu adres na terenie Polski.
Uruchomienie wysyłki zamówionego Towarów następuje w ciągu od 2 do 5 dni licząc od daty wpływu na konto bankowe Sprzedawcy Ceny za zakup Towaru zamówionego przez Klienta.
Każdy numer zamówionego czasopisma-Towaru wysłany jest listem ekonomicznym, a koszt dostawy na terenie Polski wliczony jest w koszt zakupu Towaru. Klient może wybrać formę dostawy listem poleconym, wówczas jednak pokrywa koszt dostawy listem poleconym. Zamówienie wysyłki listem poleconym wymaga odrębnego ustalenia drogą mailową na adres redakcja@pannamloda.com

Termin dostawy zamówionych Towarów na terenie kraju za pośrednictwem Poczt Polskiej wynika z Regulaminu Poczty Polskiej dostępnego na stronie: http://www.poczta-polska.pl/akty-prawne
Wszelkie uaktualnienia danych adresowych, wprowadzenie dodatkowego lub zmiany dotychczasowego adresu wysyłkowego wymagają bezpośredniego kontaktu mailowy redakcja@pannamloda.com
Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Redakcji o zmianach danych adresowych.


§ 12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży  przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.
Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta). Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: redakcja@pannamloda.com
W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: Studio-Press Dagmara Pawłowska ul. J.P.Woronicza 31 lok. 45, 02-640 Warszawa
Do zachowania 14 - dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Bieg 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży od objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towarów), partii lub części.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rachunek bankowy podany przez Klienta Sprzedawcy w wiadomości e-mail wysłanej pod adresem: redakcja@pannamloda.com
Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze Towar od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towarów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Do zwracanego Towaru prosimy o dołączenie dowodu zakupu (faktura)
Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.
Zwracane Towary należy odesłać na adres:
Studio-Press Dagmara Pawłowska, ul. J.P.Woronicza 31 lok. 45, 02-640 Warszawa

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

§ 13. REKLAMACJE
Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia zamówionych Towarów bez wad.
Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może zgłosić reklamację do Sprzedawcy tel.22 652 27 27 i skorzystać z przysługującego mu prawa do wymiany Towaru na pełnowartościowy.
Klient może zgłosić reklamację listownie na adres: Studio-Press Dagmara Pawłowska, ul. J.P.Woronicza 31 lok. 45, 02-640 Warszawa lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: redakcja@pannamloda.com z dopiskiem „reklamacja”. Prosimy o załączenie do reklamacji dowodu zakupu Towaru.

W celu przyśpieszenia rozpoznania reklamacji należy podać w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótki opis przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną.

W przypadku uszkodzenia czasopisma w trakcie dostawy lub niedostarczenia egzemplarza czasopisma, Sprzedawca wyśle zamówiony egzemplarz czasopisma ponownie, listem poleconym. W takim przypadku koszt dostawy ponosi Sprzedawca. Wszelkie reklamacje zgłoszone telefonicznie i za pośrednictwem wiadomości e-mail będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego.

Jeżeli sprzedany Towar ma wadę Klient może:

złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;

żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

Jeżeli Klientem jest Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na następujący adres: Studio-Press Dagmara Pawłowska, ul. J.P.Woronicza 31 lok. 45, 02-640 Warszawa

Jeżeli Klient będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 

§ 14. DANE OSOBOWE

Dane osobowe Klientów Sklepu umieszczone w ramach Konta będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej również: „UODO”) oraz po 25 maja 2018 roku zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

Zasady dotyczące przetwarzania przez Sklep danych osobowych Klientów określają zapisy wskazane poniżej oraz szczegółowe informacje przesyłane drogą mailową w ramach wykonania przepisanych prawem obowiązków informacyjnych.

Administratorem danych osobowych jest sklep internetowy działający pod adresem https://pannamloda.com administrowany przez Studio-Press Dagmara Pawłowska z siedzibą w Warszawie 02-640, ul. J.P.Woronicza 31 lok. 45 1, wpisany do CEIDG pod numerem 341435, REGON 011775741, NIP 521-221-15-72.

Sklep będzie przetwarzać dane osobowe Klienta oraz dane dotyczące korzystania przez niego ze Sklepu w następujących celach:

zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu,

analitycznych i statystycznych, by ulepszać funkcjonalności Sklepu,

w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta w przypadku uzyskania przez Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), pod warunkiem utrwalenia dla celów dowodowych faktu uzyskania wiadomości oraz jej treści.

Z chwilą zawarcia Umowy na świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, Klient otrzyma informacje na temat zasad i sposobu przetwarzania danych osobowych wymaganych w tym m.in.:

podstawy prawnej przetwarzania danych;

celów przetwarzania danych;

odbiorców danych;

zakresie przetwarzanych danych;

możliwościach realizacji uprawnień gwarantowanych przepisami prawa.


§ 15. ZMIANA REGULAMINU
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:
zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki umowy zawieranej pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa;
zmiany zakresu i/lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosują się zapisy Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez serwis dotychczasowych usług.
O zmianach Regulaminu każdy Klient będzie informowany przez Sprzedawcę na 14 dni przed wejściem w życie nowych postanowień Regulaminu, drogą elektroniczną, za pomocą jednej z poniższych metod komunikowania się:
mailem przesłanym na adres mailowy podany przez Klienta w związku z rejestracją w Sklepie – w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Klient nie oświadczy – drogą pisemną lub mailową - że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą świadczeniu usług ulega rozwiązaniu, Konto Klienta zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Klienta ze Sklepu, w formie wiadomości elektronicznej, która zostanie wyświetlona Klientowi w trakcie logowania się przez niego na swoje Konto w Sklepie – w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Klient nie oświadczy – drogą pisemną lub mailową - że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą o świadczeniu usług ulega rozwiązaniu, Konto Klienta zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Klienta ze Sklepu.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Usług w Sklepie bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu Klientów o podjęciu takiej decyzji.

Każdy Klient zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu niezwłocznie, w momencie pierwszego logowania się następującego po zmianie Regulaminu.

§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Świadczenia Usług oraz Umowy Sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Konsument ma prawo skorzystać z platformy internetowego rozwiązywania sporów (ODR) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006.2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym
https://pannamloda.com/regulamin-serwisu-i-sklepu-internetowego

skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

Najmodniejsze suknie ślubne

Magazyn PANNA MŁODA 2023

Warszawa, ul. J.P.Woronicza 31 lok. 45
Woronicza Qbik Loft

POLITYKA PRYWATNOŚCI

REGULAMIN SERWISU I SKLEPU INTERNETOWEGO

Kontakt